มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จังหวัดลำพูน สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย

18 พฤษภาคม 2566 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จังหวัดลำพูน

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง และนายเชิดวงศ์ ดอกแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง  และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศรีป่าซาง วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อแสดงเจตนารมร์ร่วมกันในการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิต และพัฒนากำลังคนในสายงานออกแบบแฟชั่น และเครื่องแต่งกาย สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ ตลอดจนก้าวสู่การเป็นผู้นำประกอบการในอนาคตโดยมี อาจาร์มยุรี ชมภูงาม หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ภาควิชาหกรรมศาสตร์ บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ร่วมเป็นสักขีพยานให้พิธีลงนาม ณ ห้องประชุมศรีป่าซาง วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จังหวัดลำพูน          

ภาพ – ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล


        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม


        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม


        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว


อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"


คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th