มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม.ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่1 จัดบริการตรวจวัดความเครียดและบริการด้านสุขภาพจิตแก่บุคลากร

18 พฤษภาคม 2566 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม.ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่1 จัดบริการตรวจวัดความเครียดและบริการด้านสุขภาพจิตแก่บุคลากร
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 กรมสุขภาพจิต ออกหน่วยให้บริการเสริมสร้างพลังใจในสถานศึกษา จัดบริการตรวจวัดความเครียดและบริการด้านสุขภาพจิตแก่บุคลากร ได้รับความสนใจจาก อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 65 คน  เข้ารับบริการตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือดด้วยเครื่องไบโอฟีดแบ็ค เครื่องคัดกรองสภาวะสุขภาพจิตเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพจิต โดยมีบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่1 ให้บริการตรวจวัดระดับความเครียด ระดับอารมณ์ ระดับการทำงานและการพักผ่อน การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องโถง  ชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ปัจจุบันพบว่าคนวัยทำงานมีภาวะความเครียดด้วยเป็นช่วงวัยที่ต้องรับศึกหนักจากปัญหาสังคมรอบด้าน ทั้งความกดดันจากหน้าที่การงาน สภาพเศรษฐกิจ และภาพลักษณ์แห่งการเปรียบเทียบจากสังคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งกายและใจ ได้แก่  อาการ เครียดสะสม ภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout Syndrome) ภาวะความพึงพอใจในตนเองต่ำ (Low self esteem) โรคซึมเศร้า (Depression) และกลุ่มโรควิตกกังวลและแพนิค (Panic Disorder) ดังนั้นการตรวจสุขภาพทั้งร่างกายและสุขภาพจิต จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การป้องกัน แก้ไข อุดรอยรั่วปัญหาทั้งทางกายและใจที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในอนาคต  


 


ภาพ - ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ศูนย์สื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข้อมูล : นายธวัชชัย สร้อยฟ้า นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   


ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล


        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม


        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม


        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว


อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"


คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th