มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดอบรม"ล้วงลึก ความลับการตลาดออนไลน์ " ให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า

21 พฤษภาคม 2566 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดอบรม"ล้วงลึก ความลับการตลาดออนไลน์ " ให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า

 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 อ.ดร.อุไร ไชยเสน รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ ทักษะด้านต่าง ๆ สำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
โดยในครั้งนี้ จัดการอบรมหัวข้อ "ล้วงลึก ความลับการการตลาดออนไลน์ " ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการตลาดในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ความลับการตลาดออนไลน์ เทรนด์การตลาดออนไลน์ 2023 ทริคการตลาดออนไลน์ 2023 online marketing plan ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณภิษชา สิงห์บุตร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท บีคอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ร่วมโครงการ จำนวน 54 คน

 


ภาพ - ข้อมูล : นางสาว เบญจมาศ สีตะพันธ์ นักวิชาการบริหารงานทั่วไป

สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ศูนย์สื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล


        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม


        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม


        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว


อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"


คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th