มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ร่วมการประชุมวิชาการสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

 

 

มร.ชม. ร่วมการประชุมวิชาการสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

ประจำปี 2566

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมการประชุมวิชาการสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้น โดยสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย สำนักศิลปะและวัฒนธรรมและหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ณ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวและสหวิทยาการสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2566  โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพในปี 2566ในการนี้ ผศ.ดร.สุชานาฏ  สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในโอกาสทรงเปิดนิทรรศการ "ผ้ายกพัสตราภรณ์ล้ำค่า ภูษาสองแผ่นดิน" และ นิทรรศการเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย  โอกาสนี้ นายอนันต์ สุคันธรส ประธานสภาวัฒนธรรม อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้ารับประทานของที่ระลึกในฐานะผู้มีคุณูปการต่องานด้านศิลปวัฒนธรรมของสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย
ทางด้าน ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่าการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการของกลุ่มภาคเหนือ โดยนำผ้าในวัฒนธรรมพุทธศาสนาของชาวล้านนา อาทิ อาสนะ ตุง และการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ ชุดไทเขิน ที่มีการแต่งกายซึ่งเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่น สวยงาม ร่วมจัดแสดง และยังได้ร่วมแสดงแบบผ้าไทยร่วมกับผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ณ Nora Buri Resort & Spa 
นอกจากนี้ ในงานยังมีการสัมมนาวิชาการสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวทางบริหารจัดการแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นอำเภอเกาะสมุย" ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย และพัฒนาต่อยอด องค์ความรู้ใหม่ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคนไทยทุกภาค ให้คงอยู่สืบไป 
ภาพ -ข่าว : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

เรียบเรียงข่าว  : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ศูนย์สื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล


        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม


        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม


        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว


อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"


คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 08-1293-9749
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th