มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เสริมสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA

22 พฤษภาคม 2566 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เสริมสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QAภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดโครงการการพัฒนาบุคลากรภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป กิจกรรม การเสริมสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการพัฒนาบุคลากรภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป กิจกรรม การเสริมสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิระภรณ์ ไหมทอง หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป กล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) เป็นวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับ “แนวคิดเกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2565 และการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2565”
กิจกรรมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ที่เน้นถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ อันส่งผลให้การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ไปจากเดิมประกอบกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่กำหนดให้หลักสูตรที่เข้ารับการประเมินด้วยเกณฑ์ คปภ. ที่ได้ระดับคะแนนมากว่า 3.5  ขึ้นไป ในระยะ 3 ปี ต่อเนื่อง เป็นหลักสูตรนำร่องในการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network-Quality Assurance) ในปีการศึกษา 2566 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมินด้วยเกณฑ์ AUN-QA ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ อันจะนำไปสู่การวางแผนการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2566 ให้มีคุณภาพสองคล้องตามเกณฑ์ และผลลัพธ์การเรียนรู้และอัตลักษณ์ของหลักสูตร
ภาพ – ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  


ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล


        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม


        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม


        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว


อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"


คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th