มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจระบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting : Zoom Cloud Meeting)

23 พฤษภาคม 2566 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจระบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting : Zoom Cloud Meeting)
            รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจระบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ให้กับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting : Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา
            การจัดโครงการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการบรรยายนโยบาย CWIE ของประเทศ การบรรยายประเภท CWIE และรูปแบบการบูรณาการกับการทำงาน และการบรรยายการออกแบบหลักสูตร CWIE เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้/สมรรถนะการทำงาน วิทยากรโดย อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้กับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th