มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย เพื่อหารือด้านการสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือทางด้านวิชาการ

24 พฤษภาคม 2566 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย เพื่อหารือด้านการสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือทางด้านวิชาการ
            รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล พร้อมด้วย รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Mr. Kinzang Dorji เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน และ คุณปรุฬห์ฤทธิ์ ทองอ้น ผู้ช่วยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และเยี่ยมเยือนคณะบุคลากรจาก Queen Project Office (Bhutan) ที่เดินทางมาเข้าร่วมอบรมโครงการ "Improving of OGOP management system of QPO officers based on OTOP and SMEs experiences in Thailand" และนักศึกษาทุนจากราชอาณาจักรภูฏาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข้อมูล : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th