มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 เข้าศึกษาดูงานพื้นที่การจัดการศึกษา พื้นที่เวียงบัวและศูนย์แม่ริม

24 พฤษภาคม 2566 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

นักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 4

เข้าศึกษาดูงานพื้นที่การจัดการศึกษา พื้นที่เวียงบัวและศูนย์แม่ริมวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 อ.คะเณยะ อ่อนนาง ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 จำนวนทั้งสิ้น 57 คน เข้าศึกษาดูงานสำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก นายคนึง กาบกันทะ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมเยี่ยมชมคณะ และสำนักงานภายในพื้นที่ศูนย์แม่ริม จากนั้น ในภาคบ่าย ได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว โดยได้รับเกียรติจาก อ.ภุสัสชิ กันทะบุผา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วย อ.ชลิตดา วาริพินทุรักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ ต้อนรับนักศึกษาและนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการบิน ณ ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ โอกาสนี้ยังได้นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมส่วนจัดแสดงภายในอาคารเทพรัตนราชสุดา และเรือนอนุสารสุนทร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สุชานาฏ สิตานุรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับ โดยมี นายโสภณ พรมจิตต์ นักวิชาการศึกษา หัวหน้างานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม และ นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นวิทยากรนำชม


 

ภาพ-ข่าว : วัชราวรรณ กันทา , พัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  ภาพกิจกรรมศูนย์แม่ริม >> Click

  ภาพกิจกรรมพื้นที่เวียงบัว >> Click

 เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th