มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2566

25 พฤษภาคม 2566 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 21 25 พฤศจิกายน 2566

ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมเป็นเจ้าภาพ และร่วมต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 โดยพระราชานุญาตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 21 25 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ในช่วงการจัดงานจังหวัดเชียงใหม่จะได้ต้อนรับ นักเรียนจากสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ เครือข่ายการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นจากทั่วประเทศ และประชาชนที่สนใจ มากกว่า 20,000 คน ที่จะเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการจากโรงเรียนที่เข้าเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และนำเสนองานจากโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานป้ายและเกียรติบัตรสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ. ในเขตภาคเหนือ, นิทรรศการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่เข้าร่วมสนองงานพระราชดำริในการเก็บรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับพระราชทานป้ายและเกียรติบัตรสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในภาคเหนือ, การจัดแสดงศิลปะพื้นบ้าน การแสดงดนตรีและการละเล่นของโรงเรียนที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ และการจำหน่ายสินค้าและอาหารภาคเหนือ

          จังหวัดเชียงใหม่โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาชน มีความพร้อมที่จะสนองงานฯ การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 และสนับสนุนสถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้าร่วมงาน และเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้มาเยือน ช่วยกันการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม และวิถีชีวิตที่มีอัตลักษณ์ และช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีประทับใจอยากกลับมาเยือนเชียงใหม่อีกครั้ง ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 

 

ติดต่อศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ >> >> Click

 

ดูรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม >> >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล


        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม


        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม


        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว


อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"


คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th