มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับถ้วยพระราชทาน "รางวัลชมเชย" การแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ชิงถัวยพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 – 2562 รางวัลความถูกต้องเรียบร้อย / การอ่านจังหวะสม่ำเสมอ

25 พฤษภาคม 2566 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับถ้วยพระราชทาน "รางวัลชมเชย"

การแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ชิงถัวยพระราชทาน

ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 – 2562 รางวัลความถูกต้องเรียบร้อย / การอ่านจังหวะสม่ำเสมอ 

            เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถ้วยรางวัลพระราชทานในการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

            ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับถ้วย“รางวัลชมเชย” ความถูกต้องเรียบร้อย / การอ่านจังหวะสม่ำเสมอ จากการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20 – 27 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ข่าว : สุกัญญา   แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข้อมูล / ภาพ : งานเลขานุการและการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th