มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานและพิจารณาแผนงานกับมูลนิธิภาษาศาสตร์ มุ่งขยายผลและพัฒนาการจัดการเรียนรู้แนวทางทวิ/พหุภาษา

26 พฤษภาคม 2566 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานและพิจารณาแผนงานกับมูลนิธิภาษาศาสตร์

มุ่งขยายผลและพัฒนาการจัดการเรียนรู้แนวทางทวิ/พหุภาษาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำหัวหน้าภาควิชา อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน  อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาปฐมวัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมต้อนรับ นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ที่ปรึกษามูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ ชมรมทวิ พหุภาษา จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.วรรณา เทียนมี ผู้อำนวยการมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ พร้อมด้วย ผู้แทนมูลนิธิหมู่บ้านเด็กเพซตาล๊อตซี่ ประจำประเทศไทย ผู้อำนวยการ หัวหน้าโครงการและเจ้าหน้าที่ประจำประเทศไทยและประเทศลาว มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก เจ้าหน้าที่มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ ในโอกาสร่วมประชุมเพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและพิจารณาแผนงานการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
          ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้มีการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตร CMRU MOOC การบริการวิชาการพัฒนาสถานศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แนวทางทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ระหว่างมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การพัฒนานักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาการประถมศึกษา และร่วมพิจารณาแผนการทำงานที่ได้พัฒนาร่วมกัน และขยายผลสู่การทำงานร่วมกันในด้านอื่น ๆ ต่อไป

รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสถาบันที่มีหน้าที่หลักในการผลิตครู มีความยินดีในการร่วมมือกับมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น และเกิดประโยชน์แก่เยาวชนในท้องที่นั้น ๆ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ  โดยจะได้นำข้อมูลและผลจากการประชุมในครั้งนี้ไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไปภาพ -ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ศูนย์สื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


ชมประมวลภาพ >> >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล


        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม


        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม


        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว


อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"


คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th