มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ได้รับการจัดอันดับจาก THE Impact Rankings 2023 เป็นอันดับ 10 ของไทย อันดับ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ อันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ และอันดับ 401 – 600 จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 1,591 แห่งทั่วโลก

2 มิถุนายน 2566 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับจาก THE Impact Rankings 2023
เป็นอันดับ 10 ของไทย อันดับ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่
อันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ และอันดับ 401 – 600 จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 1,591 แห่งทั่วโลก


            เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 The Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) หรือ THE Impact Rankings ประจำปี 2023 โดยผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในช่วงอันดับที่ 401 – 600 จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 1,591 แห่ง จำนวน 112 ประเทศทั่วโลก เป็นอันดับที่ 10 ของประเทศไทย เป็นอันดับที่ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นอันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอันดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ

เมื่อพิจารณาจำแนกในระดับเป้าหมายการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้คะแนนใน 4 เป้าหมาย ดังนี้
            SDG 7 Affordable and clean energy ได้ 71.2 คะแนน เป็นอันดับที่ 66 ของโลก เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศไทย
            SDG 8 Decent work and economic growth ได้ 64.7 คะแนน อยู่ที่ 201 – 300 อันดับของโลก เป็นอันดับที่ 7 ของประเทศไทย
            SDG 12 Responsible consumption and production ได้ 60.3 คะแนน อยู่ที่ 201 - 300 อันดับของโลก เป็นอันดับที่ 10 ของประเทศไทย
            SDG 17 Partnerships for the goals ได้ 67.1 คะแนน อยู่ที่ 401 - 600 อันดับของโลก เป็นอันดับที่ 15 ของประเทศไทย

             สำหรับในปี 2023 มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วมการจัดอันดับทั้งหมด 65 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ผลการจัดอันดับโดยรวมเป็น 10 ซึ่งเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏทั่วประเทศ โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการจัดอันดับทั้งหมด 7 เป้าหมาย คือ SDG 3, SDG 4, SDG 7, SDG 8, SDG 11, SDG 12 และ SDG 17 มีเป้าหมายที่ได้ระดับคะแนนสูงสุด ได้แก่ SDG8 , SDG7, SDG11 และ SDG 17

            ซึ่งผลคะแนนการเข้าร่วมการจัดอันดับมีดังนี้         
            ทั้งนี้ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในปี 2021 คะแนนอยู่ที่ 800 อันดับของโลก คือ 801 - 1,000 ในปี 2022 คะแนนอยู่ที่ 600 อันดับของโลก คือ 601 - 800 และในปี 2023 คะแนนอยู่ที่ 400 อันดับของโลก คือ 401 - 600ข้อมูลเพิ่มเติม   www.timeshighereducation.com/impactrankings

ที่มาข้อมูล / ภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th