มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

พิธีปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) กลุ่มที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาปี 1

 

พิธีปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) กลุ่มที่ 1

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาปี 1


วันที่ 15 กันยายน 2566 รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ กงสุลใหญ่ ลิสา เอ. บูเจนนาส ในโอกาสเป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำหรับศตวรรษที่ 21 กลุ่มที่ 1 พร้อมด้วยคณะวิทยากรจากสำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประจำภูมิภาค คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ บุคลากรศูนย์ภาษา และสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดกิจกรรม ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัวประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

ภาพ - ข่าว : วัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 09-6046-9468
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th
 

ติดต่อเรา