มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

Nithed CMRU ต้อนรับ ทีม DC ราชมงคลกรุงเทพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรและการสอน

 

Nithed CMRU ต้อนรับ ทีม DC ราชมงคลกรุงเทพ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล และ อาจารย์รจนกร แบ่งทิศ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นตัวแทนอาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับผู้บริหาร และคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านสื่อสารมวลชน ภายใต้โครงการ “ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร” เพื่อประยุกต์ใช้ พัฒนาการเรียนการสอน ณ สตูดิโอนิเทศศาสตร์ CMRU และห้องปฏิบัติการสื่อ ชั้น 12 อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว

         

         

         

ภาพ - ข่าว : ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 08-1293-9749
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th