มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. มอบทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ที่มาจากความต้องการท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

 

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. มอบทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์

ที่มาจากความต้องการท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

 

วันที่ 27 มีนาคม 2567 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน มอบทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ที่มาจากความต้องการท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้แก่นายวีระชัย ไชยมงคล นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมบัณฑิต 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  พื้นที่เวียงบัว เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป


 


ภาพ - ข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 08-1293-9749
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th