มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ระยะที่ 2 ตั้งเป้าพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพอาจารย์ คุณภาพบัณฑิต

 

มร.ชม. จัดโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ระยะที่ 2

ตั้งเป้าพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพอาจารย์ คุณภาพบัณฑิต


 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ระยะที่ 2 หัวข้อ "Organizational Profile และ Report ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)" ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดย สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี อ.ดร.วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน
โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จากทุกคณะและวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการทั้งรูปแบบ Onsite และ Online           
         


รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล กล่าวว่า "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กรจัดการศึกษานั้นไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเหตุที่สถานการณ์ในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาพิวัฒน์อย่างรวดเร็ว ซึ่งภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น ดังนั้น คุณภาพการศึกษา คุณภาพอาจารย์คุณภาพของบัณฑิตจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งหน่วยงานจัดการศึกษาต้องตั้งเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในแต่ละด้านและค้นหาแนวทางในการขับเคลื่อนไปให้ถึงเป้าหมายจึงจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เล็งเห็นความสำคัญในการเปิดรับวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศแบบก้าวกระโดด  (EdPEx) โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คณะและมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาและมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากลในระดับอนาคตจึงเห็นชอบให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วนได้มีโอกาสเปิดรับองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งหวังว่าจะเป็นสิ่งสำคัญในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"         อ.ดร.วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดี เปิดเผยว่า การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ผู้ร่วมโครงการจะได้รับความรู้เรื่องการเขียนโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) รวมทั้งการเขียน Report ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตลอดจนมีโอกาสได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีศึกษา แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดีในการดำเนินงานของผู้บริหาร และบุคลากร ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป


 


 

 
ภาพ - ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

ข้อมูล : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพ

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 09-6046-9468
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th
 

ติดต่อเรา