มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ Creative Design for the New Normal Library

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ

Creative Design for the New Normal Library 

ผศ.ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2567 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ห้องสมุดยุคชีวิตวิถีใหม่ (Creative Design for the New Normal Library)" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2566 สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

      โอกาสนี้ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         

              การประชุมทางวิชาการระดับชาติเรื่อง การออกแบบเชิงสรางสรรคสำหรับหองสมุดยุคชีวิตวิถีใหม (Creative Design for the New Normal Library) จัดขึ้นเพื่อใหผูบริหาร บรรณารักษ ผูปฏิบัติงาน และผูที่เกี่ยวของ กับหองสมุด คณาจารยในสถาบันที่จัดการศึกษาและการวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ตลอดจนผูสนใจทั่วไป ไดรับความรูและแนวทางการออกแบบบริการ กิจกรรม งานหองสมุดเชิงสรางสรรคใหม ๆ และการใชSoft Power ที่เกี่ยวของในหองสมุดยุคชีวิตวิถีใหมที่สามารถนำไปประยุกตใชรวมทั้งความรูเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลกับปญญาประดิษฐ (AI) ซึ่งเปนเรื่องที่นาสนใจและสามารถนำไปประยุกตปรับใชในสังคมยุควิถีชีวิตใหม่ได้ 

ภาพ - ข้อมูลข่าว : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพ


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 08-1293-9749
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th