มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

พิธีมอบใบประกาศผู้อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่

31 มี.ค. 2567 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

พิธีมอบใบประกาศผู้อบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่31 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.ประทุม สุริยา ปราชญ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ และนายอัฒมาส ชนะ ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงใหม่ ให้เกียรติมอบใบประกาศให้แก่ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ เกษตรกร นักวิจัย เภสัชกร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ในการอบรมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมนำเสนอผลการลงบันทึกข้อมูลในระบบ OAN แบบรายกลุ่ม พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะวิทยากร ภายหลังจากที่ได้มีการฝึกปฏิบัติภาคสนาม “การตรวจแปลงและการลงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ OAN : Organic Agricultural Network” สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2567 โดยบัณฑิตวิทยาลัย และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS อันจะเป็นการสร้างมาตรฐานในระบบเกษตรอินทรีย์ สร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าให้แก่ผู้บริโภค เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย ลดการสร้างมลพิษในระบบการผลิตต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการบริการวิชาการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว / ภาพ : สุกัญญา แก้ววรรณ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 08-1293-9749
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th