มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญรับฟังการสอบการค้นคว้าอิสระ และ สอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในเดือนเมษายน นี้

 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญรับฟังการสอบการค้นคว้าอิสระ

และ สอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ในเดือนเมษายน นี้
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญรับฟังการสอบการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา เรื่อง ผลการใช้่ห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อสมรรถนะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ โดย Mr.Yhlas Hayytianov ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนวิชัยวิทยา ผู้สนใจร่วมรับฟังได้ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิต 1 (27133) ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว และผ่านระบบออนไลน์

 

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (กลุ่มวิชาชีววิทยา) เรื่อง การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบหายใจ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นางสาวจิรภิญญา  งามสม ผู้สนใจร่วมรับฟังได้ ณ ห้องประชุมบัณฑิต 1 (27133) ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว และผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการส่งเสริมการใช้แอพพลิเคชันสมุดบันทึก สุขภาพผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดย นายณัฐพงศ์ ต๊ะจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งฮั้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผู้สนใจร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมบัณฑิต 5 (27136) ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว และผ่านระบบออนไลน์ 

 

 

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิต 1 (27133) ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการจัดการเรียนรู้ (กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา) เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โดย พระกรวิชญ์  วันมาลา ตำแหน่งครูพระสอนศีลธรรม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน


เวลา 13.00 น. ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (กลุ่มวิชาชีววิทยา) เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT และเทคนิค CIRC เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นายวรภัทร  ศิริไกรวัฒนาวงศ์ ตำแหน่งครูสอนพิเศษ สังกัด ZP tutor ผู้สนใจร่วมรับฟังได้ ณ ห้องประชุมบัณฑิต 1 (27133) ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัวและรับฟังผ่านระบบออนไลน์ สอบถามเพิ่มเติม ทางหมายเลขโทรศัพท์ 097 263 9181

ภาพ – ข้อมูล : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 08-1293-9749
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th