มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Upper Northern Food Valley

 


            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Upper Northern Food Valley

            รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับ ภาคีเครือข่าย การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Upper Northern Food Valley (Increase the value of agricultural products and food by BCG model) โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว และผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา 

            บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Upper Northern Food Valley (Increase the value of agricultural products and food by BCG model) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ระบบและกลไกในการขับเคลื่อนเครือข่าย และต้นแบบ RAINS for Thailand Food Valley ในภาคเหนือ อันเนื่องมาจากการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยมูลค่าสูงบนฐานทรัพยากรภาคเหนือตอนบน จากผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเพื่อให้ได้เทคโนโลยี นวัตกรรม และตันแบบผลิตภัณฑ์ อย่างน้อยปีละ 4 โครงการ โดยแต่ละโครงการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการคัดเลือกข้อเสนอโครงการภายใต้งานวิจัยเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ กลุ่มเรื่อง RAINS for Thailand Food valley

ข่าว / ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 08-1293-9749
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th