มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 3 สาระการเรียนรู้ รุ่นที่ 2/2567

 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

หลักสูตร 3 สาระการเรียนรู้ รุ่นที่ 2/2567

 

วันที่ 2 เมษายน 2567 อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร 3 สาระการเรียนรู้ รุ่นที่ 2/2567 โดยมีวิทยากรจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ส่วนกลาง ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ประสานงาน และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว การฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง วิทยากร อพ.สธ. พร้อมด้วย วิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้ร่วมการฝึกอบรม


อ.ดร.ถนัด บุญชัย กล่าวว่า "ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ดำเนินงานโครงการ “การฝึกอบรมปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” หลักสูตร 3 สาระการเรียนรู้ รุ่นที่ 2/2567” ในครั้งนี้ซึ่งการดำเนินงานศูนย์ประสานงานฯ มีเป้าหมายในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อให้สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมทั้งหน่วยงานที่สนองพระราชดำริฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การขอพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริฯ และเกียรติบัตรในลำดับขั้นต่าง ๆ ต่อไป โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการกับงานที่ตนเองรับผิดชอบและช่วยเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งบุคลากรในหน่วยงานสนองพระราชดำริฯ ซึ่งนำไปสู่การสร้างเครือข่ายและดำเนินงานบริการวิชาการให้เป็นประโยชน์สืบเนื่องต่อไป"


ทางด้าน อ.ดร.พสุ ปราโมกข์ชน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.ราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า "การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตลอดจนสร้างเครือข่ายสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการดำเนินงาน 3 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต สาระการเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว สาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน ซึ่งกระบวนการที่ใช้ในการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายและการปฏิบัติการ การสรุปผลและนำเสนอผลการปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความรอบรู้ เชี่ยวชาญ และถ่ายทอดได้ ใช้เวลาจำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน  68 ราย จาก  21 หน่วยงาน"ภาพ - ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)


ติดตามประมวลภาพเพิ่มเติม  >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 08-1293-9749
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th