มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัด Workshop การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1

 ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัด Workshop การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 25 และ 26 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาล ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา และผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 1 เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำแบบทดสอบและแนวทางในการพัฒนาแบบทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นมาตรฐาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จิรดา วุฑฒยากร ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร. Antony John Kunnan ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลทางภาษา เป็นวิทยากร มีผู้แทนผู้บริหาร และอาจารย์ที่ดูแลด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง เข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอขอบคุณภาพ / ข้อมูล : ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 09-6046-9468
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th
 

ติดต่อเรา