มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สนามกีฬากลาง Sport Complex มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คืบหน้า 93.93% พร้อมเปิดใช้กุมภาพันธ์ 2568

 

สนามกีฬากลาง Sport Complex มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คืบหน้า 93.93%
พร้อมเปิดใช้กุมภาพันธ์ 2568อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (ตรวจการจ้าง) พร้อมด้วยผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬากลาง (Sport Complex) ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 29 จากทั้งหมด 34 งวด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ซึ่งผลการตรวจรับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเมื่อสิ้นงวดที่ 29 ผลงานการปฏิบัติงานจริงของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.93 จำแนกตามรายการพบว่า Main Stadium แล้วเสร็จ ร้อยละ 95.87 Indoor Stadium แล้วเสร็จ ร้อยละ 99.03 สนามฟุตบอลและลู่วิ่งกรีฑามาตรฐานระดับสากล แล้วเสร็จ ร้อยละ 86.97 งานภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภค แล้วเสร็จ ร้อยละ 93.85
ทั้งนี้โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬากลาง (Sport Complex) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 วงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน 515,000,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 1,140 วัน เริ่มสัญญาจ้าง วันที่ 3 ตุลาคม 2562 และสิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 รวมทั้งหมด 34 งวดงาน ผู้รับจ้าง คือ บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด ซึ่งต่อมาได้รับการขยายระยะเวลาไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลอันเนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 และขณะนี้คงเหลือ 5 งวดงาน
สำหรับกลุ่มอาคารสนามกีฬากลางดังกล่าว ก่อสร้างบนเนื้อที่ประมาณ 90 ไร่ ประกอบด้วย กลุ่มอาคาร Main Stadium ความจุสนาม 11,500 ที่นั่ง แบ่งเป็น อัฒจันทร์หลักฝั่งมีหลังคา มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 17,000 ตารางเมตร ใช้เป็นส่วนปฏิบัติการเรียนการสอน และส่วนอำนวยการแข่งขัน อาทิ ห้องเตรียมการแข่งขัน ห้องพักนักกีฬา ห้องผู้ตัดสิน ด้านอัฒจันทร์ฝั่งไม่มีหลังคา สามารถนั่งชมการแข่งขันได้ 3,800 ที่นั่ง มีที่นั่งแบบเปิดบนลานหญ้าบริเวณหัวสนาม เป็นที่นั่งแบบขั้นบันได รองรับการเข้าชม 1,600 ที่นั่ง มีสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 สนาม สนามกรีฑามาตรฐาน ขนาด 9 ช่องวิ่ง สามารถจัดการแข่งขันกรีฑาประเภทลานได้ทุกชนิด โดยติดตั้งพื้นยางสังเคราะห์ตามมาตรฐานการแข่งขันกรีฑาในระดับนานาชาติ พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างที่มีระดับความสว่างเพียงพอ ในส่วนของอาคาร Indoor Stadium ขนาดความจุ 3,200 ที่นั่ง เป็นอาคารที่ใช้จัดการเรียนการสอน และจัดการแข่งขันกีฬาในร่ม อาทิ ฟุตซอล แฮนด์บอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล และแบดมินตัน เป็นต้น มีพื้นที่ใช้สอย 8,500 ตารางเมตร ประกอบด้วยส่วนจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ รองรับการจัดการเรียนการสอนในทุกมิติ นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบกลุ่มอาคารอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น ลู่วิ่งออกกำลังกาย (่jogging lane) ครอบคลุมรอบกลุ่มสนามกีฬา รวมถึงลานจอดรถและทางเดินเชื่อมระหว่างกลุ่มอาคาร
คาดว่าเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ประชาชนโดยรอบพื้นที่ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งประชาชนจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง จะได้ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน มีสถานที่ออกกำลังกาเพื่อสุขภาพ เป็นสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานสากลรองรับการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ และตั้งอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ บนพื้นที่ “สะลวงแลนด์แดนมหัศจรรย์”

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอขอบคุณภาพ / ข้อมูล : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ตรวจการจ้าง) โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬากลาง (Sport Complex)


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 09-6046-9468
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th
 

ติดต่อเรา