มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มรภ.อุบลราชธานี

 

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มรภ.อุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อบูรณาการศาสตร์การสอนสู่งานวิจัย การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมกับการพัฒนาชุมชนตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะครูสู่อาชีพ ในการนำสู่เป้าหมาย เก่ง ดี มีความสุข และการขอรับรองหลักสูตรรูปแบบใหม่ผ่านระบบออนไลน์จากคุรุสภา ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอขอบคุณภาพ / ข้อมูล : คณะครุศาสตร์


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 09-6046-9468
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th
 

ติดต่อเรา