มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “7 ผู้นำ ครุศาสตร์พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21”

 

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “7 ผู้นำ ครุศาสตร์พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21”1 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม “7 ผู้นำ ครุศาสตร์พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้โอวาทพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ให้มีความเข้าใจในบทบาทของการเป็นผู้นำ การเปลี่ยนแปลงและการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ตามแนวคิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ณ อาคารโหลดบัณฑิต หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอขอบคุณภาพ / ข้อมูล : คณะครุศาสตร์


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 09-6046-9468
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th
 

ติดต่อเรา