มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

 

มร.ชม. จัดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว โดยมี มีอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้างานวิชาการคณะ/วิทยาลัย ร่วมการประชุมทั้ง onsite ณ ห้องประชุมเอื้องคำ และร่วมการประชุมในรูปแบบ Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวม 438 คน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่รหัส 67 จำนวน 116 คน อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 64,65,66 จำนวน 322 คน


     โอกาสนี้ ผศ.เกษรา ปัญญา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติบรรยายเรื่อง "บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา" โดยมี อ.ดร.สุรสิงห์  แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ให้ข้อมูลแนวทางการให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา "อาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับบทบาทในความสำเร็จของนักศึกษา" ซึ่งดำเนินรายการโดย อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยได้รับเกียรติจาก คุณธัญวรรณ์  ศรีเดชะกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และทีมงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชโรชีนีย์  ชัยมินทร์  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และดร.พิรุฬ แก้วฟุ้งรังษี รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมการเสวนา      รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล กล่าวว่า การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งการดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษาในยุคนี้เป็นเรื่องไม่ง่ายและท้าทายยิ่ง  เพราะนักศึกษามีครรลองของการใช้ชีวิตในสังคมใหม่ที่แตกต่างจากเดิมค่อนข้างมากการที่จะทำให้นักศึกษาของเราปรับตัวให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างดีและเหมาะสมทั้งด้านการเรียนการคบเพื่อน หรือในด้านการใช้ชีวิต เป็นเรื่องที่สำคัญของอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลนักศึกษาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นบัณฑิตที่ครูบาอาจารย์และมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจ" 
ภาพ : นางสาวพิชฌาย์ธรณ์ ธรรมชัย นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน

นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน

นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  


ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 09-6046-9468
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th
 

ติดต่อเรา