มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2567

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงใหม่

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2567อ.ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ณ กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดลำพูนในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง “กระบวนทัศน์แห่งความสำเร็จในแบบ STeP” นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มย่อยตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเมินสภาพการณ์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้ SWOT และทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ และการนำเสนอ SWOT ของแต่ละกลุ่ม เพื่อทบทวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และโครงการหรือกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานต่อไป


 

ภาพ - ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี) 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 09-6046-9468
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th
 

ติดต่อเรา