มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จับมือ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จัดกิจกรรม “ครูสตางค์ รุ่นที่ 2”

 

มร.ชม. จับมือ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จัดกิจกรรม “ครูสตางค์ รุ่นที่ 2”
 

ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยคณะครุศาสตร์ ได้ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานภาคเหนือ จัดกิจกรรม “ครูสตางค์ รุ่นที่ 2” โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรรมนำสมรรถนะทางการเงิน (Financial Competency)  สำหรับช่วงอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายไปสร้างนวัตกรรมส่งเสริมสมรรถนะการเงินให้แก่นักเรียน  ตั้งเป้าสร้างเยาวชนไทยให้มีวินัยและตระหนักรู้ทางด้านการเงิน
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณชนินทร์ เพชรไทย รองผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผศ.อรทัย  อินตา พร้อมด้วย อ.ดร.นริสรา ญานะ, อ.อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา, อ.ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา, อ.ดร.ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์, อ.ดร.นีรนุช ไชยรังสี และ อ.ดร.ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรประจำกลุ่มให้เสนอแนะแก่นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน  24 คน  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา 

ภาพ - ข่าว : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน

นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   


ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 09-6046-9468
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th
 

ติดต่อเรา