มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม.

จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาใหม่

ประจำปีการศึกษา 2567
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.สัญญา  สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี อ.ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงาน โอกาสนี้ รศ.ดร.สัญญา  สะสอง ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ จำนวน  1,136  คน  จาก  16  หลักสูตร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย การบรรยาย หัวข้อ “การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกัน” กิจกรรมสันทนาการ และการอบรมให้ความรู้และข้อคิดในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย วิทยากรโดย   นายคนึง กาบกันทะ ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ร่วมกับทีมงานหรรษากรุ๊ป

นอกจากนี้ยังจัดมินิคอนเสิร์ตต้อนรับนักศึกษาใหม่ รุ่น 100 ปี หลักสูตรดนตรีสากล กิจกรรมการเข้าฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ร่วมใจ๋กั๋นต่อ  ฐานที่ 2 ร่วมจอยกับพี่ ฐานนี้มีแต่ม่วน ฐานที่ 3 ช่วยกันใบ้ ให้ทีมได้แต้ม ฐานที่ 4 ที่นี่ที่ไหน ให้พี่แนะนำมั้ยคะ และ ฐานที่ 5 มูเตลู อู้หูศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ และลานมณฑปพระพิฆเนศวร ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบถึงแนวทางในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  และการวางเป้าหมายในการเรียนได้ร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 

 

ภาพ - ข้อมูลข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน

นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   


ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 09-6046-9468
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th
 

ติดต่อเรา