มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

อธิการบดี ประธานเปิดการอบรม “การเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย”

14 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชม. จัดอบรม “การเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย”

                   รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย” ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีความสนใจ ด้านการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุน สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และเพิ่มศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาการเขียนโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณเวชยันต์ เฮงสุวนิช ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม เรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มการขอรับทุน การกำหนดโจทย์วิจัย แนวทางการพัฒนาโครงร่างงานวิจัย ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ในระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมคำม่อน ล้านนา รีสอร์ท อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567462 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558