มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

รองฯ รศ.น.สพ.ศุภชัย เป็นประธานเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา พร้อมหล่อเทียนพรรษา 2558

17 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
 


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีมอบรางวัล “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” และ พิธีหล่อเทียนหลอมใจเทิดไท้องค์ราชัน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาร่มโพธิ์ ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและลั่นฆ้องชัยมงคลเปิดงาน พร้อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” ประจำปี 2558

จากนั้นเวลา 10.19 น. มีการแสดงธรรมเทศนา “อานิสงส์การหล่อและถวายเทียนพรรษา” โดยพระครูธีรสุตพจน์ (พระมหาสง่า) เจ้าอาวาสวัดสกิทาคามี (วัดผาลาด) และในเวลา 10.49 น. เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนร่วมวางแผ่นเทียนเพื่อร่วมหล่อเทียนพรรษา พระสงฆ์สวดชะยันโตและปะพรมน้ำมนต์เพื่อความ เป็นสิริมงคล

สำหรับโครงการ “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา”จัดต่อเนื่อง นับจากปีพุทธศักราช 2545 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 13 ปี ด้วยเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญของชุมชนในการสร้างสรรค์และสั่งสมภูมิปัญญาสืบสานวัฒนธรรม โดยในปีพุทธศักราช 2558 ได้คัดสรรและเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมเป็น “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” จำนวน 7 ท่าน ได้แก่

            1. นางแสงเรือน กันทะวัน เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2558 สาขาศิลปะการแสดง (การขับซอพื้นเมือง)

            2. นายสวัสดิ์ มูลเทพ เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2558 สาขาภูมิปัญญา (การต้องลายแผ่นโลหะ)

            3. นางจุรีภัทร์ ขาลสุวรรณ เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2558 สาขาการจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่น

            4. นางสุพันธ์ ฉิมดี เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2558 สาขาคหกรรมศาสตร์ (อาหารพื้นบ้านล้านนา)

            5. นางพรรษา บัวมะลิ เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2558 สาขาภูมิปัญญา (วัฒนธรรมไทยลื้อ บ้านลวงเหนือ)

            6. นายยงยุทธ เกษมส่งสุข เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2558 สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ศิลปะการแสดง)

            7. นายอรรณพ จันทรบุตร เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2558 สาขาภูมิปัญญา (การแพทย์พื้นบ้านล้านนา)


ประมวลภาพกิจกรรม >> Clickรับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567473 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558