มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

รองฯ ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ให้เกียรติมอบรางวัล กิจกรรมการประกวดสื่อ ASEAN ของสำนักหอสมุด มร.ชม.

22 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
 


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click
ประมวลภาพพิธีมอบรางวัล >> Click

                   ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้แทนเป็นประธานและมอบรางวัลการประกวดสร้างผลงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ภายใต้โครงการ พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและศูนย์ข้อมูลประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๘ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถ และทักษะคอมพิวเตอร์ในการประยุกต์เข้ากับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน ๒ รายการ ๔ กิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ ชั้น ๔ อาคารสำนักดิจิตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยผลการประกวด ดังนี้

รายการประกวดระบายสี ในหัวข้อ “We are Asean” ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

    รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายนันทพรรษ ขจีจิตร โรงเรียนพิงครัตน์

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กชายนภดล อภิเกษม โรงเรียนพิงครัตน์  

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กชายธนกฤต อายุมั่น โรงเรียนพิงครัตน์

        รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงมนสิชา ธรรมธาตุ โรงเรียนดาราวิทยาลัย

        รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายธีรภัทธ์ พรมศรทัย โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่


รายการประกวดภาพวาดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในหัวข้อ "Our People, Our Future Together”

    ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

        รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงชนะวรรณ เรืองกิจขยัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑         

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิงชฎาพร ปาระพงษ์ โรงเรียนเทพบดินท์วิทยาเชียงใหม่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เด็กหญิงวันจุฬา ถาวร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

        รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายกมลภพ ฉัตรอุทัย โรงเรียนพิงครัตน์

        รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายสิรศิษจ์ ณ เชียงใหม่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑-ม.๓ 

        รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงกัลยรัตน์ พงศ์พัศพรพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กชายจิรายุ พงษ์ปวน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กหญิงอัญมณี จันทร์กล้า โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

        รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงเนติธร รัตนคำนวณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

        รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงกฤตพร เล็กมณี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-ม.๖ และปวช. 

        รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพรไพลิน จินดามณี โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวสุภัชชา จารุนครินทร์ โรงเรียนพิงครัตน์

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวนาฏติยา สุริยะมณี วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

        รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาววิชุตา หรั่งเมือง วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

        รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวธัญญลักษณ์ จันต๊ะรังษี วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

รายการประกวดแข่งขันเล่านิทานอาเซียน

    รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนจิตราวิทยา ประกอบด้วย

        1. ด.ญ.ศิริลักษณ์ คำนวณ 

        2. ด.ญ.นันท์นภัส กันทะลา

        3. ด.ญ.ภชพรรณ ท้าวผาบ

        4. ด.ญ.ฟ้ารุ่ง กันทา

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท ได้แก่ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ประกอบด้วย

        1. ด.ช.สาริพัฒน์ บุญมาลา

        2. ด.ญ.ลิลลี่ ยัง

        3. ปัทมาวดี กิตติกนก

        4. ด.ญ.บุณยาพร สายประเสริฐ

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ ช้างคลาน ประกอบด้วย

        1. ด.ช.วิชชุศิลป์ สีไพ

        2. ด.ญ.ตุลยา พวงนาค

        3. ด.ญ.ศิศิรา สุยะใหญ่

        4. ด.ญ.กันต์กนิษฐ์ ศรีประเทศ

ผลการแข่งขันแฟนพันธ์แท้อาเซียน

    รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ประกอบด้วย

        1. นายณัฐสิษฐ์ สุขประเสริฐ

        2. นางสาวภัณฑิลา บุญเจริญ

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท ได้แก่โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ประกอบด้วย

        1. นางสาวจุฑามณี เหล็กฟั่น

        2. นางสาวชลธินีพันธ์ วสุรัต

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ประกอบด้วย

        1. นายภูธนัฐ ปัญญา

        2. นางสาวจุฑามาศ ทองฟันนา

รายการประกวด ASEAN Infographic ระดับมัธยมศึกษา 

    รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชัยภัทร พงศ์พฤกษทล โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวนัทธมน ดุสิตโสภณ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่  

    รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวปิยะธิดา ใจแก้ว โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567465 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558