มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

29 พฤศจิกายน 2566 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อที่นอน จำนวน ๘๒๘ ผืน เพื่อใช้สำหรับหอพักนักศึกษา พื้นที่ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อที่นอน จำนวน ๘๒๘ ผืน เพื่อใช้สำหรับหอพักนักศึกษา พื้นที่ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิ...
29 พฤศจิกายน 2566 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หอพัก จำนวน ๔ รายการ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับหอพักนักศึกษา พื้นที่ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หอพัก จำนวน ๔ รายการ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับหอพักนักศึกษา พื้นที่ศูนย์แม่ริม ...
29 พฤศจิกายน 2566 โดย สุมินทร์ตรา แจ่มใส
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(สำเนา)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 พฤศจิกายน 2566 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
20 พฤศจิกายน 2566 โดย สุมินทร์ตรา แจ่มใส
ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(สำเนา)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช...
15 พฤศจิกายน 2566 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ร่าง ประกวดราคาประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ร่าง ประกวดราคาประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือวิจารณ์ ร่างขอบเขตงาน
14 พฤศจิกายน 2566 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ร่าง ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่าง ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือวิจารณ์ ร่างขอบเขตงานตั้งแต่วันที่  14 - 17 พฤศจิกายน 2566โดยทำหนังสือถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่งมายัง กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ชั้น B1  พื้นที่ศูนย์แม่ริมเลขที่ 180 หมู่ 7 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  50180โทร. 053-885363-4 , 053-885369e:mail : procurement@cmru.ac.th
7 พฤศจิกายน 2566 โดย ธมภร สิริวุฒิพร
ประกาศประกวดราคาซื้อที่นอน จำนวน ๘๒๘ ผืน เพื่อใช้สำหรับหอพักนักศึกษา พื้นที่ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อที่นอน จำนวน ๘๒๘ ผืน เพื่อใช้สำหรับหอพักนักศึกษา พื้นที่ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราค...
7 พฤศจิกายน 2566 โดย ธมภร สิริวุฒิพร
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หอพัก จำนวน ๔ รายการ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับหอพักนักศึกษา พื้นที่ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หอพัก จำนวน ๔ รายการ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับหอพักนักศึกษา พื้นที่ศูนย์แม่...
3 พฤศจิกายน 2566 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษจัดทำเอกสาร ขนาด A๔ ชนิด ๘๐ แกรม จำนวน ๔,๙๖๐ รีม เพื่อใช้สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ ด้วยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษจัดทำเอกสาร ขนาด A๔ ชนิด ๘๐ แกรม จำนวน ๔,๙๖๐ รีม เพื่อใช้สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ ด้วยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) -------------------...

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th