มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

22 มกราคม 2564 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๖๔,๗๕๕.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)  
21 มกราคม 2564 โดย นันท์นภัส ศรีไชยวงค์
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงเก็บของอาคารศิลปกรรม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเก็บของอาคารศิลปกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ...
20 มกราคม 2564 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น                ๑. รายการเครื่องปรับเทียบมาตรฐานเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ...
19 มกราคม 2564 โดย นันท์นภัส ศรีไชยวงค์
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง
15 มกราคม 2564 โดย นันท์นภัส ศรีไชยวงค์
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงเก็บของอาคารศิลปกรรม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14 มกราคม 2564 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ร่าง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับมหาวิทยาลัย  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-...
14 มกราคม 2564 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
 ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร เป็นระยะเวลา 7 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร เป็นระยะเวลา 7 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือวิจารณ์ ร่างขอบเขตงาน...
6 มกราคม 2564 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษจัดทำเอกสาร จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษจัดทำเอกสาร จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๔,๗๕๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้     &n...
29 ธันวาคม 2563 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ร่าง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษจัดทำเอกสาร จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ร่าง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษจัดทำเอกสาร จำนวน ๒ รายการ  เพื่อใช้สำหร...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7717417 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558