มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปี 2563

18 มิถุนายน 2563 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ตามรายละเอียดดังนี้

๑.  ผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
     ๑.๑  เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการประกันภัยและได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการประกันภัย พร้อมแนบหลักฐานและรับรองสำเนาถูกต้อง  โดยผู้มีอำนาจ      ลงนาม
     ๑.๒  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
     ๑.๓  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้สมัครรายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่  ณ  วันประกาศรับสมัครหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการแข่งขันในการสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครั้งนี้
     ๑.๔  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้สมัครได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
     ๑.๕  ต้องมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัยที่ไม่หมดอายุ หรือเป็นตัวแทนบริษัทโดยตรง  พร้อมแนบหลักฐานและรับรองสำเนาถูกต้อง  โดยผู้มีอำนาจลงนาม
     ๑.๖  ไม่เป็นผู้มีประวัติการค้างชำระ หรือ มีหลักฐานการร้องเรียนด้านการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน หรือถูกประกาศ หรือโฆษณาการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกัน    วินาศภัย ตามความในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประกาศ หรือโฆษณาการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒   
     ๑.๗  ต้องเป็นบริษัทที่มีผลงานเคยทำประกันสุขภาพหรืออุบัติเหตุให้แก่นักศึกษาในหน่วยงานราชการ หรือเอกชน และในสถานศึกษามาก่อน โดยให้แนบหลักฐานรายชื่อสถานศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280232 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558