มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. โดย รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)เชิญชมประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม (Pre-University) นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

26 กรกฏาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. โดย รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์) ถิ่น ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เชิญชมประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม (Pre-University) นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ร่วมมือกับ 11 สถาบันอุดมศึกษา ลงนามความร่วมมือผลิตและพัฒนาครูรักษ์ถิ่น พร้อมประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างครูรุ่นใหม่หัวใจรักถิ่นโครงการครูรักษ์ถิ่น เป็นความร่วมมือระหว่าง กสศ. และ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยได้คัดเลือกสถาบันอุดมศึกษา และหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาให้เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรักษ์ถิ่นรุ่นที่ 1 จำนวน 11 แห่ง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยสถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการในการผลิตครูปฐมวัย ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม4. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี7. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

สถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการในการผลิตครูหลักสูตรการประถมศึกษา 4 แห่ง ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย4. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ในปีการศึกษา 2563 สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 11 แห่ง มีความพร้อมรับนักศึกษาทุนครูรักษ์ถิ่น ได้ทั้งสิ้น 328 อัตรา และมีโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 282 แห่ง ที่อยู่ในรัศมีพื้นที่การบรรจุอัตราครูรักษ์ถิ่นรุ่นที่ 1 ของทั้ง 11 สถาบันการออกแบบการเรียนสอนเพื่อรองรับโครงการครูรักษ์ถิ่นจะผสมผสานให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง ผ่านการเรียนหลากหลายรูปแบบ เช่น การใช้งานวิจัย การใช้โครงงาน การใช้สถานประกอบการเป็นฐานการเรียนรู้ โดยการเรียนการสอนตามแนวทางนี้จะทำให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนทั้งทฤษฏี งานวิจัยที่มีการปรับปรุงให้เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

          สำหรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ได้จัดพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (Pre - University) และพิธีรับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น  3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  จากนั้นได้จัดการอบรมขึ้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2563

·       วันที่ 19 มิถุนายน 2563 อบรมหัวข้อ เรียนรู้ตัวตน คนจะเป็นครู (รักษ์ถิ่น) /เรียนรู้โลกใหม่ ดินแดนกว้างใหญ่สะลวงแลนด์

·       วันที่ 22 มิถุนายน 2563 อบรมหัวข้อหัวใจนักปราชญ์ (สุ-จิ-ปุ-ลิ) และทักษะการคิด

·       วันที่ 23 มิถุนายน อบรมหัวข้อ พหุวัฒนธรรม และ รัก(ษ์)ถิ่นนิยม

·       วันที่ 24 มิถุนายน 2563 อบรมหัวข้อศิลปะการดำเนินชีวิต/การพัฒนาบุคลิกภาพ(ครู)

·       วันที่ 25 มิถุนายน 2563 อบรมหัวข้อทักษะภาษาไทย(การพูด)และการออกเสียง

·       วันที่ 26 มิถุนายน 2563 อบรมหัวข้อเทคนิคการออมและการเขียนบัญชีครัวเรือน

·       วันที่ 29 มิถุนายน 2563 อบรมหัวข้อกิจกรรมสวนครูน้อย

·       วันที่ 30 มิถุนายน อบรมหัวข้อเทคนิคการเรียนรู้แบบ New Normal

·       วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 อบรมหัวข้อ Smart User : Smart teacher

·       วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 อบรมหัวข้อการทบทวนตนเองและการอบทวนความเป็นครู

·       วันที่  3 กรกฎาคม 2563 อบรมหัวข้อการเตรียมจัดนิทรรศการ

·       วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 อบรมหัวข้อการแสดงนิทรรศการและพิธีปิด


ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำประมวลภาพบรรยากาศ พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (Pre - University) และพิธีรับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จึงขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประชาชนที่สนใจรับชม ประมวลภาพดังกล่าว ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว โดยสามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ www.cmru.ac.th หมวดข่าวประชาสัมพันธ์ หรือทาง YouTube Channel โครงการครูรักษ์ถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 
าพ – ข้อมูล: อาจารย์กิตตินันท์ หอมฟุ้ง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ประมวลภาพกิจกรรม>> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7362191 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558