มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษาประจำปี 2564

5 เมษายน 2564 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

-------------------------------------

 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยให้นักศึกษาทำประกันด้วยความสมัครใจประเภทไม่บังคับ ตามรายละเอียดดังนี้

                    ๑.  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                             ๑.๑  เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการประกันภัย และได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการประกันภัย พร้อมแนบหลักฐานรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม

                                 ๑.๒   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                             ๑.๓  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   

เว้นแต่รัฐบาลของผู้สมัครได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                           ๑.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้สมัครรายอื่นที่เข้าเสนอราคา แก่มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันประกาศรับสมัครหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุครั้งนี้

                              ๑.๕ ต้องมีใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ที่ไม่หมดอายุ หรือเป็นตัวแทนบริษัทโดยตรง  พร้อมแนบหลักฐานรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนาม

                             ๑.๖ ไม่เป็นผู้มีประวัติการค้างชำระ  หรือมีหลักฐานการร้องเรียนด้านการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือถูกประกาศ หรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตามความในมาตรา ๑๑๑/๒  แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประกาศ หรือโฆษณา การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๒

                             ๑.๗ ผู้สมัครต้องเป็นบริษัทฯ ที่มีผลงานเคยทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ในหน่วยงานราชการ หรือเอกชน และในสถานศึกษามาก่อน

 

๒.      วัน เวลา  และสถานที่สมัคร

                            บริษัทประกันที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้     ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔


๓.      เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

                           ๓.๑ ใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ที่ไม่หมดอายุหรือเอกสารการเป็นตัวแทนบริษัทโดยตรง  พร้อมแนบหลักฐานรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนาม

                          ๓.๒  สำเนาเอกสารหนังสือการรับรองการจดทะเบียนของบริษัท

                          ๓.๓  แผนผังที่ตั้งสำนักงานที่สามารถติดต่อได้ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

                          ๓.๔  แผนผังที่ตั้งที่อยู่สำนักงานใหญ่

                          ๓.๕  สำเนาแสดงงบดุลของบริษัทครั้งหลังสุด

                          ๓.๖  หนังสือรับรองผลงานประกันอุบัติเหตุนักศึกษาในหน่วยงานราชการหรือเอกชน

                          ๓.๗  หนังสือรับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยในการมีอำนาจเต็มเพื่อทำการแทน

                          ๓.๘  สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นเอกสารใบสมัคร

                          ๓.๙  เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทคาดว่าสามารถนำเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)

                    

                    ๔.  การยื่นใบสมัครคัดเลือก

                            กำหนดยื่นใบสมัครตามแบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔    เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี และกำหนดเปิดซองพิจารณาเอกสารใบสมัครในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา

 

๕.  การประกาศผล

                           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยจะปิดประกาศผลการคัดเลือก ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี และ www.cmru.ac.th และ www.sdd.cmru.ac.th      

 

                                      ประกาศ   วันที่   ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7921186 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558