มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ONLINE MEETING อาทิตย์ที่ 13 มิ.ย. นี้

12 มิถุนายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ติวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ONLINE MEETING อาทิตย์ที่ 13 มิ.ย. นี้

 


          คณะวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมโครงการพัฒนาศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า ONLINE MEETING หัวข้อแนวการติวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) การเตรียมตัวสอบข้อเขียน วิชาภาษาไทย วิทยากรโดย คุณครูคมวัน  พันนุ้ย การเตรียมตัวสอบข้อเขียน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยากรโดย คุณครูเนตรชนก  อินต๊ะหล้า การเตรียมตัวสอบข้อเขียน วิชาภาษาอังกฤษ วิทยากรโดยคุณครูสิริเรศ  จักรแก้ว  และการเตรียมตัวสอบข้อเขียนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน วิทยากรโดย คุณครูอิสระ  คัทมาร

          จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการฯ โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.cmru.ac.th หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ – ข้อมูล : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203305 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558