มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. แจ้งนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมการปฐมนิเทศออนไลน์ ในวันที่ 15 มิ.ย. 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

12 มิถุนายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. แจ้งนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมการปฐมนิเทศออนไลน์ ในวันที่ 15 มิ.ย. 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดให้นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกคณะ ร่วมการปฐมนิเทศออนไลน์ ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาและแจ้งข้อมูลภาพรวมด้านต่าง ๆ  นั้น

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 จึงได้จัดการปฐมนิเทศออนไลน์ สำหรับนักศึกษาใหม่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จึงขอแจ้งให้นักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกภาควิชา เข้าร่วมการปฐมนิเทศออนไลน์ของคณะหลังจากเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสแกน QR code เข้าร่วมการปฐมนิเทศออนไลน์ ทาง www.cmru.ac.th หมวดข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 15  มิถุนายน  2564 

เวลา 13.00 น.

ถ่ายทอดสด  Facebook Live (Page Sci Freshy CMRU 64)

----------------------------------------------------------------------------------------

 

เวลา 12.30 น. – 13.00 น.         เปิดคลิปแนะนำคณะ เพลง

เวลา 13.00 น. – 13.05 น.         กล่าวต้อนรับ และทักทายนักศึกษาใหม่  โดย ดร.พิษณุภาคิณ ชัยมงคล

เวลา 13.05 น. - 13.10 น.         กล่าวต้อนรับ  และให้โอวาท แนวคิด โดย อ.ดร.ชาญ  ยอดเละ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เวลา 13.10 น. - 13.15 น.         กล่าวต้อนรับ  แนวคิด โดย อ.ดร.สมศักดิ์  บุญแจ้ง 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และกิจการนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เวลา 13.15 น. - 13.17 น.         แนะนำตัว โดยคุณอุทัยวรรณ  ปันนา นักวิชาการศึกษา  ดูแลงานวิชาการ (ขอบเขตงาน)

                                        แนะนำตัว  โดยคุณรุ่งทิวา  แซ่แต้ นักวิชาการศึกษา  ดูแลงานกิจกรรม (ขอบเขตงาน)

เวลา 13.17 น. - 14.00 น.         แนะนำภาควิชา (3-5นาที) แนะนำตัว  แนะนำภาควิชา  ที่ตั้งภาควิชา 

1.ภาควิชาชีววิทยา  โดยผศ.ดร.พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร 

และให้แนวคิดในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

2.ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  โดย ผศ.ดร.จิตรกร กรพรม

3.ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  โดย อ.วรรณลักษณ์ แสงโสดา 

และแนวคิดในการใช้ชีวิตของนักศึกษาหญิงในรั้วมหาวิทยาลัย

4.ภาควิชาคอมพิวเตอร์ โดย อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคำ

5.ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์  โดย อ.จันจิราภรณ์ จันต๊ะ และ อ.วิทญา ตันอารีย์

6.ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  โดย อ.ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค 

และการเตรียมความพร้อมในการเรียนออนไลน์  การขอใช้ห้องสมุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

และการเข้ามาใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย 

7.ภาควิชาเคมี โดย อ.ดร.พสุ ปราโมกข์ชน

8.ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  ที่ตั้งภาควิชา  โดย อ.สิขเรศ คงแก้ว

9.ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสหกรรม การเดินทาง  โดย อ.ดร.พงษ์สวัสดิ์ เปรมเพ็ชร

และอาจารย์ศีลวัตร สาธร  และกิจกรรมสร้างสรรค์ระหว่างเรียน  และแนวคิดนอกกรอบ 

โดย อ.ดร.คุณธรรม สันติธรรม

เวลา 14.00 น. - 14.05          ตอบคำถาม 1.หอพัก (โดย อ.วิทญา ตันอารีย์)

2.เรื่องทุน  3.เรื่องหน่วยกิจกรรม 4.การเข้าร่วม (โดยคุณรุ่งทิวา  แซ่แต้)

เวลา 14.05 น. - 14.20 น          ตอบคำถามจากไลฟ์สด 5 คำถาม (ตามเวลาสมควร)รบกวน อ.ทุกท่าน

เวลา 14.20 น. - 14.25          สรุป และปิด

 

หมายเหตุ : 1.กำหนดการจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของการไลฟ์สด

               2.การแต่งกายเสื้อคณะสีเทา

 


ภาพ – ข้อมูล : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203304 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558