มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ปฐมนิเทศนักศึกษา ป.เอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต และจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

29 มิถุนายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ปฐมนิเทศนักศึกษา ป.เอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

และจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพิธีไหว้ครู – บายศรี สู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2564  ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา ในการนี้ ยังได้รับเกียรติจาก อ.ดร. ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี  รศ.ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รศ.ดร.สมศักดิ์  ภู่วิภาดาวรรธน์ อาจารย์อาวุโส รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาและให้ข้อคิด ในการศึกษาให้ประสบความสำเร็จโดยมี นักศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้ง 3 รุ่น เข้าร่วมพิธี โดยปฏิบัติตามมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด


ภาพ – ข้อมูล: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203298 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558