มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

เริ่มแล้ว CMRU Education Expo 2022 มร.ชม.จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษารูปแบบออนไลน์ 2 – 10 ตุลาคม 2564

 

เริ่มแล้ว CMRU Education Expo 2022

มร.ชม.จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษารูปแบบออนไลน์

2 – 10 ตุลาคม 2564

 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม CMRU Education Expo 2022 ครั้งที่1/2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook LIVE ทาง Facebook Fanpage :  CMRUEduExpo2022
CMRU Education Expo 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 10 ตุลาคม 2564 เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เป็นวันแรกของการจัดกิจกรรม ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. มีการแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดย ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคำ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, การแนะแนวการศึกษาต่อด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย, การบรรยายให้ข้อมูลด้านการจัดทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน ทุนจ้างงานนักศึกษา และข้อมูลสวัสดิการนักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษา และ ภาคบ่าย 13.00 – 16.00 น.  ได้รับเกียรติจาก ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำเข้าสู่การแนะแนวทางการศึกษาต่อ ในหลักสูตรวิชาชีพครู โดยมีคณะอาจารย์และตัวแทนนักศึกษาร่วมให้ข้อมูลสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้รับความสนใจจาก ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกว่า 300 คน


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม CMRU Education Expo 2022 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อรับฟังข้อมูลการแนะแนวทางการศึกษาต่อในภาควิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามกำหนดการดังนี้

-        วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. แนะแนวการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรร่วมผลิตกับคณะครุศาสตร์ โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-        วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 – 18.00 น. แนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี นิเทศศาสตร์ ฯลฯ โดยคณะวิทยาการจัดการ

-        วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. แนะแนวทางการศึกษาต่อ ในหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สัตวศาสตร์และเกษตรศาสตร์ ฯลฯ โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร / เวลา 13.00 – 16.00 น. แนะแนวทางการศึกษาต่อในหลักสูตรทางมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ฯลฯ โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-        วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. แนะแนวทางการศึกษาต่อในหลักสูตรการบิน หลักสูตรการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ หลักสูตรอินเตอร์ ฯลฯ โดยวิทยาลัยนานาชาติ / เวลา 13.00 – 16.00 น. แนะแนวทางการศึกษาต่อและการใช้ชีวิตในพื้นที่เมืองมหาวิทยาลัยด้วยบรรยากาศ Slow Life แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ขุนเขา น้ำตก หลีกหนีความวุ่นวายสู่เมืองการศึกษาเต็มรูปแบบ โดย วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

โดยลงทะเบียนเข้าร่วมทาง www.cmru.ac.th ติดต่อสอบถามและติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมได้ที่ Facebook Fanpage :  CMRUEduExpo2022 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม >> Click

รับชมFaceBook Live ย้อนหลัง ช่วงเช้า >> Click

รับชมFaceBook Live ย้อนหลัง ช่วงบ่าย >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567476 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558