มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน “Singapore & Thailand Virtual Tours 2021” นักศึกษาที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 22 ต.ค. 2564

 

 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  มร.ชม.  เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน

Singapore & Thailand Virtual Tours 2021”

นักศึกษาที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 22 ต.ค. 2564 

      ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และTemasek Polytechnic (TP) ประเทศสิงค์โปร์ เป็นสมาชิกในเครือข่ายการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาเซียน Passage to ASEAN (P2A) และได้หารือการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ในชื่อกิจกรรมแลกเปลี่ยน “Singapore & Thailand Virtual Tours 2021” เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศในรูปแบบออนไลน์ นั้น

     สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน “Singapore & Thailand Virtual Tours 2021” ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  เวลา 10.00 – 11.00  น. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียนสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.cmru.ac.th หมวดข่าวประชาสัมพันธ์ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรและคะแนนกิจกรรม 

        ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ โดยติดต่อ นางสาวลวัณรัตน์ บูทะ บุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ภายใน วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 นี้ โดยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์จะได้ดำเนินการประสานงานกับ Temasek Polytechnic, Singapore ต่อไป สอบถามเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 885 865  

 

 

 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SCAN QRcode ด้านล่างนี้


สมัครเข้าร่วมกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466519 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558