มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สถิติการให้บริการและรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

สถิติการใช้บริการ ตามรายงานเครื่องบัตรคิวการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สถิติการให้บริการ งานสุขภาพและอนามัย (ห้องพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว และโรงพยาบาลเชียงใหม่เดิคอลเซ็นเตอร์)

สถิติการให้บริการ เบิก-จ่าย สินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2562 (กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

สถิติจำนวนผู้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผลการศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบประเมินความพึงพอใจ การให้บริการห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

บันทึกข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7724889 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558