มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สถิติการให้บริการและรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

สถิติการให้บริการ การใช้บริการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถิติการให้บริการ งานสุขภาพและอนามัย (ห้องพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถิติการให้บริการ งานสุขภาพและอนามัย (ห้องพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถิติการให้บริการ ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. - กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถิติการเบิก-จ่าย สินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2563 (กรกฎาคม 2563 - เมษายน 2564) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถิติการใช้บริการตามรายงานเครื่องกดบัตรคิวการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถิติการใช้บริการ ตามรายงานเครื่องบัตรคิวการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สถิติการให้บริการ งานสุขภาพและอนามัย (ห้องพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว และโรงพยาบาลเชียงใหม่เดิคอลเซ็นเตอร์)
สถิติการให้บริการ เบิก-จ่าย สินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2562 (กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
สถิติจำนวนผู้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562


รายงานผลความพึงพอใจ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักทะเบียนและประมวลผลประจำปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563
สรุปความพึงพอใจการให้บริการงานทุนการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สรุปความพึงพอใจการให้บริการงานอุบัติเหตุ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สรุปความพึงพอใจการให้บริการห้องพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สรุปความพึงพอใจการให้บริการรถโดยสารของนักศึกษาที่ได้รับทุนค่ารถโดยสารเต็มจำนวนที่เดินทางไปเรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สรุปความพึงพอใจการให้บริการโครงการจ้างงานนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สรุปความพึงพอใจการให้บริการนักศึกษาผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สรุปความพึงพอใจการให้บริการของหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สรุปความพึงพอใจการให้บริการของหอพักนักศึกษาแม่ริม3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สรุปความพึงพอใจการให้บริการของหอพักนักศึกษาเวียงบัว1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผลการศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบประเมินความพึงพอใจ การให้บริการห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
บันทึกข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466494 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558