มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 60 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6 มกราคม 2559 โดย นายณัฐพล วงค์ชัย
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มรชม. ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา (e-Learning)
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มรชม. ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา (e-Learning)ตามที่สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา ในปีงบประมาณ 2559 เพื่อจัดทำนวัตกรรมเพื่อการศึกษาให้กับคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ จึงขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์ในสังกัดของท่านที่มีความสนใจการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน รายละเอียดโครงการดังเอกสารที่แนบมานี้ คณาจารย์ที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการได้ที่ หน่วยการเรียนการสอนอิเล็กท...
28 ธันวาคม 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
หน่วยงานร่วมผลิตรายการสถานีวิทยุกระจายเสียง FM88.50mHz ร่วมสวัสดีปีใหม่ท่านอธิการบดี มร.ชม.
            เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 หน่วยงานร่วมผลิตรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM88.50mHz ร่วมสวัสดีปีใหม่ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วัชระ ไทยบัณฑิตย์ ข่าว // 
25 ธันวาคม 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษาดูงานกองบริหารงานบุคคล และสำนักงานอธิการบดี มร.ชม.
            เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นำโดยอาจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 12 ท่าน ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงานกองบริหารงานบุคคล ...
20 ธันวาคม 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม.จัดสอบคัดเลือกผู้สมัครรอบโควตาหลักสูตรนานาชาติ
มร.ชม.จัดสอบคัดเลือกผู้สมัครรอบโควตาหลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา  ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสู...
17 ธันวาคม 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 สำนักงานตรวจสอบภายใน มร.ชม. ต้อนรับคณะการศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
            สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับการศึกษาดูงาน ของคณะหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการตรวจสอบภายใน โดยมีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาจารย์ภณศรุจ คล้ายแสง และคณะ ประกอบด้วย นางสาวดารณี เพ็ชรากูล นางสาวสุมามาลย์ เงินเมือง และนางสาววาสนา อาจสาริกิจ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ศิริจันทร์ชื่น และท...
17 ธันวาคม 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดงานปฐมนิเทศนักศึกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
            เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน การปฐมนิเทศนักศึกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีการบรรยายเรื่อง “ฝึกงานอย่างไรให้หน่วยงานรับทำงาน” โดยคุณศ...
14 ธันวาคม 2558 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษนักศึกษาสำหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประกาศ.. สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร รหัส 56 57 58 ที่สอบ Placement Test โปรแกรม Tell Me More Online แล้ว ให้ไปลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษได้ที่ www.lc.cmru.ac.th- ให้นักศึกษา Log in เข้าสู่ระบบด้วย User name และ Password เดียวกับระบบสารสนเทศนักศึกษา แล้วระบบจะเลือกหลักสูตรตามคะแนนที่นักศึกษาสอบได้โดยอัตโนมัติ- ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 3 มกราคม 2559 - สำหรับนักศึกษาทั้ง 2 คณะที่ยังไม่ได้สอบ Placement Test ให้มาติดต่อขอสอบระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2559 ที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
14 ธันวาคม 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. เชิญร่วมทำบุญรับศักราชใหม่ 2559
 มร.ชม. เชิญร่วมทำบุญรับศักราชใหม่ 2559เนื่องในในศุภมงคลสมัยขึ้นปี...
13 ธันวาคม 2558 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
เบสท์ ทิฏฐินันท์, Best of  The Voice Thailand  Season 4 ตัวจริง เสียงจริง
เบสท์ ทิฏฐินันท์ อ้นปาน หรือ เบสท์ The Voice Season 4 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศรายการ The Voice Thailand Season 4 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมาเบสท์ ทิฏฐินันท์ อ้นปาน ก่อนเข้าแข่งขันรายการ The Voice เบสท์ เป...
13 ธันวาคม 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ขอแสดงความยินดีกับเสียงจริงตัวจริง เบสท์ The Voice Thailand Season 4
                ขอแสดงความยินดีกับเสียงจริงตัวจริง นายทิฏฐินันท์ อ้นปาน (เบสท์) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับรางวัลชนะเลิศ The Voice Thailand Season 4 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5713448 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558