มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

การชี้แจงเพิ่มเติมประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

 

เอกสารชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ

 

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ตามประกาศเลขที่ 58/2562 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 ก่อสร้าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่ชายทุ่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เนื่องจากได้มีผู้สอบถามรายละเอียดการก่อสร้างเพิ่มเติม ผ่านทางอีเมลล์ building@cmru.ac.th   มหาวิทยาลัยขอชี้แจงดังนี้

1.        งานไฟฟ้าของถนน ให้ดำเนินการตามแบบรูปรายการที่แนบมาพร้อมนี้

2.       การเตรียมงานต่าง ๆ เช่น ก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราว โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ และรั้วกั้นแนวเขตก่อสร้าง ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในขั้นตอนของการบริหารสัญญา

3.       รายการงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

3.1  งานถมดินปรับระดับอ้างอิงระดับ +0.00 ม. ตำแหน่งตามแบบรูปรายการ

3.2  งานขนย้ายดิน กำหนดให้ขนย้ายไปยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่แม่สา     ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามใบปริมาณงานค่าก่อสร้าง (BOQ)

3.3 การทดสอบ Seismic Test และ Dynamic Load Test ให้ดำเนินการตามใบปริมาณงานค่าก่อสร้าง (BOQ)

3.4  งานโครงสร้างชั้นที่ 1 ให้ดำเนินการตามแบบรูปรายการ

3.5  ระบบกำจัดปลวก หากมีระบุไว้ ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในขั้นตอนของการบริหารสัญญา

3.6  แบบโครงสร้างงาน Ramp ทางเชื่อมอาคารเดิมกับอาคารใหม่ ให้ดำเนินการตามแบบรูปรายการที่แนบมาพร้อมนี้

3.7  ประตู D5 ประตูหนีไฟ ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในขั้นตอนของการบริหารสัญญา 

3.8  ระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าและห้องน้ำ ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในขั้นตอนของการบริหารสัญญา

3.9  งานภูมิสถาปัตยกรรม ตามแบบรูปรายการที่แนบมาพร้อมนี้

 

-        2 –

          4.  รายการงานระบบไฟฟ้าประกอบอาคาร

          4.1  เอกสารประกอบหลักฐานของวิศวกรไฟฟ้า เสนอในขั้นตอนของการบริหารสัญญา

          4.2  งานไฟฟ้าแรงสูง ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้เป็นไปตามรายการประกอบแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร หมวดที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป

5. รายการงานระบบเครื่องกล

          5.1  งานลิฟท์โดยสารให้ดำเนินการตามรายการประกอบแบบหมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล

5.2  งานระบบอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับงานลิฟท์ ให้ดำเนินการตามรายการประกอบแบบ ทั้งนี้ ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในขั้นตอนของการบริหารสัญญา

5.3  ตำแหน่งคอยล์ร้อนติดตั้งบริเวณชั้น 1 ตามความเหมาะสม

6. รายการงานระบบสุขาภิบาล

          6.1  มิเตอร์น้ำประปา ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในขั้นตอนของการบริหารสัญญา

6.2  ท่ออากาศ ท่อโสโครกและท่อน้ำทิ้ง ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในขั้นตอนของการบริหารสัญญา

6.3  ถังบำบัดน้ำเสีย ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในขั้นตอนของการบริหารสัญญา

 

 

                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175739 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558