มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

 อำนาจและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส
การบริหารงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการในด้านต่างๆ
สถิติการให้บริการและรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย
e-Serviceรับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466376 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558