มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 72 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

20 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิการบดี เป็นประธาน ประชุมนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน ปี 2559
            รศ.ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมชี้แจงนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประม
20 พฤศจิกายน 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการการเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ของวรรณกรรมพื้นบ้านในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ของวรรณกรรมพื้นบ้าน
               นางสุพิศ เอื้องแซะ ประธานการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ นักศึกษาปริญญาโท เปิดเผยว่าบัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมกับภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านภาษาและวรรณกรรมไทย เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้าน
18 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานจัดทำขบวนกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
            เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานจัดทำขบวนกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เ...
17 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดำเนินการสัมภาษณ์ตัวแทน มร.ชม. รวบรวมข้อมูลตรวจประเมินฯ รอบปีการศึกษา2557
            เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ รศ.เพ็ญรัตน์ หงส์วิทยากร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, รศ.กัลณกา สาธิตธาดา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่
16 พฤศจิกายน 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. เชิญชวนร่วมกิจกรรม paint for kids ถุงนี้เพื่อน้อง
นางสาวภาวินี คะระนันท์ ประธานโครงการ paint for kids.  เปิดเผยว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ (แขนงวิชาการโฆษณา)  มหาวิทยาลัย...
16 พฤศจิกายน 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. สืบสานประเพณียี่เป็งพร้อมส่งเสริมร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมเทศกาลลอยกระทง
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม พร้อมสนับสนุนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเสนอแนะวิธีลอยกระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดปัญหาขยะ ผ่านรายการโทรทัศน์
16 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มร.ชม. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ชมรม To be No.1 มร.ชร.
            เมื่อวันที 16 พฤศจิกายน 2558 ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ชมรม To be No.1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องประชุมเอื้องสำเถางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการจัดดำเนินงานกิจกรรมชมรม To be No.
16 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะทีมงานอาจารย์นักวิจัย คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมสัมมนา
            เมื่อวันที 16 พฤศจิกายน 2558 คณะทีมงานอาจารย์นักวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมสัมมนา "ทิศทางของสำนักงานบัญชีและโอกาสของวิชาชีพบัญชีเมื่อเปิด AEC" ณ ห้องเชียงดาว ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการบัญชีของจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่คณะวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการสำนักงานบัญช...
15 พฤศจิกายน 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
แจ้งกำหนดการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ  ประจำปี  2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง  กำหนดการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ  ประจำปี  2559โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา  29 (3) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ได้บัญญัติให้ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ แก่บุคคลที่อยู่ระหว่างการศึกษา โดยกำหนดไว้ในกฎกระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 73 (พ.ศ.2537)  ซึ่งกำหนดคุณสมบัติบุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผัน การตรวจเลือก  ตามมาตรา 29 (3)  ในส่วนของนักศึ...
14 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดงานนิทรรศการ “นพบุรีศรีนครพิงค์” ครั้งที่ 2
                เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “นพบุรีศรีนครพิงค์” ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม สาขาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในรายวิชาออกแบบนิทรรศการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534832 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558