มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 72 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

20 กรกฏาคม 2558 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
[สำนักหอสมุด] ประกาศการเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับรางวัลการประกวดสร้างผลงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมการประกวดสร้างผลงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ภายใต้โครงการ พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและศูนย์ข้อมูลประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อให้เยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถ และทักษะคอมพิวเตอร์ในการประยุกต์เข้ากับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน ๒ รายการ ๔ กิจกรรม นั้น คณะกรรมการพิจารณาพบว่ารายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากประกาศ สำนักหอสมุด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการป...
20 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. เชิญร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา 29 ก.ค. นี้
            ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยงานกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ในวันพุธ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๙ น. ณ วัดแม่สา (หลวง) ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ เวลา ๑๔.๐๙ น. ณ วัดดาราภิมุข (บ่อปุ๊) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
18 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ชวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ใช้สิทธิลงคะแนนเลือก ก.จ.ม.
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนทุกท่าน ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม) ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน วันจันทร์ที่ 20 ก.ค. นี้ เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาร่มโพธิ์ มร.ชม. ขอเชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มร.ชม.ทุกท่าน ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม) ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสาย...
17 กรกฏาคม 2558 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์
ประกาศรายชื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี [ภาคพิเศษ] ปีการศึกษา 2558
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558  และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม - 10 กรกฎาคม 2558  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามนี้ตรวจสอบรายชื่อได้จากลิงค์นี้http://www.academic.cmru.ac.th/entrance/ksbp/2015/index.php
17 กรกฏาคม 2558 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
[สำนักหอสมุด] ประกาศผู้ได้รับรางวัลการประกวด ASEAN Infographic ระดับมัธยมศึกษา
ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมการประกวดสร้างผลงาน ASEAN Infographic ระดับมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการ พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและศูนย์ข้อมูลประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อให้เยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถ และทักษะคอมพิวเตอร์ในการประยุกต์เข้ากับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้ได้รับรางวัล ดังนี้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชัยภัทร พงศ์พฤกษทล โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวนัทธมน ดุสิตโสภณ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่รางวัลชมเชย ได้แก่ นาง...
17 กรกฏาคม 2558 โดย พรรณนิภา ดวงใย
สำนักหอสมุด ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบตัดสินการแข่งขันเล่านิทานอาเซียน  ภายใต้โครงการ พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและศูนย์ข้อมูลประชาคมอาเซียน
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบตัดสินการแข่งขันเล่านิทานอาเซียนภายใต้โครงการ ...
16 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขยายเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขยายเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แจ้งข่าวจากกองอาคารฯ เรื่องการขอใช้พื้นที่สนามฟุตบอลเพื่อจอดรถยนต์ 100 คัน
แจ้งข่าวจากกองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในวันพฤหัสที่ 16 กรกฏาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00น. กรมปศุสัตว์ ได้จัดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน" ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้ขอใช้พื้นที่สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยเพื่อจอดรถจำนวน 100 คัน ดังนั้นจึงขอแจ้งทุกท่านทราบ อาจมีปัญหาด้านการจราจรและสถานที่จอดรถยนต์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามวันและเวลาดังกล่าว กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร 053885380, โท...
14 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คหกรรมศาสตร์ ชวนบุคลากร อบรมทำอาหารประจำชาติอาเซียน
                ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมอาหารประจำชาติอาเซียน เพื่อจัดกิจกรรมบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ การเรียนก...
14 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ชวนร่วมชมคอนเสิร์ตวงซิมโฟนิคผสมเครื่องดนตรีไทย ในงานตลาดนัดวิชาการ
                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฏเชียงใหม่ ฉลอง 90 ปี พร้อมคอนเสิร์ตวงซิมโฟนิคผสมเครื่องดนตรีไทย บรรเลงเพลงล้านนาพร้อมนาฏยลีลา พร้อมศิลปินรับเชิญ ร่วมบรรเลงโดยมหาว...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6074441 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558