มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 99 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

17 กรกฏาคม 2558 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
[สำนักหอสมุด] ประกาศผู้ได้รับรางวัลการประกวด ASEAN Infographic ระดับมัธยมศึกษา
ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมการประกวดสร้างผลงาน ASEAN Infographic ระดับมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการ พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและศูนย์ข้อมูลประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อให้เยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถ และทักษะคอมพิวเตอร์ในการประยุกต์เข้ากับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้ได้รับรางวัล ดังนี้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชัยภัทร พงศ์พฤกษทล โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวนัทธมน ดุสิตโสภณ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่รางวัลชมเชย ได้แก่ นาง...
17 กรกฏาคม 2558 โดย พรรณนิภา ดวงใย
สำนักหอสมุด ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบตัดสินการแข่งขันเล่านิทานอาเซียน  ภายใต้โครงการ พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและศูนย์ข้อมูลประชาคมอาเซียน
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบตัดสินการแข่งขันเล่านิทานอาเซียนภายใต้โครงการ ...
16 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขยายเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขยายเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แจ้งข่าวจากกองอาคารฯ เรื่องการขอใช้พื้นที่สนามฟุตบอลเพื่อจอดรถยนต์ 100 คัน
แจ้งข่าวจากกองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในวันพฤหัสที่ 16 กรกฏาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00น. กรมปศุสัตว์ ได้จัดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน" ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้ขอใช้พื้นที่สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยเพื่อจอดรถจำนวน 100 คัน ดังนั้นจึงขอแจ้งทุกท่านทราบ อาจมีปัญหาด้านการจราจรและสถานที่จอดรถยนต์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามวันและเวลาดังกล่าว กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร 053885380, โท...
14 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คหกรรมศาสตร์ ชวนบุคลากร อบรมทำอาหารประจำชาติอาเซียน
                ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมอาหารประจำชาติอาเซียน เพื่อจัดกิจกรรมบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ การเรียนก...
14 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ชวนร่วมชมคอนเสิร์ตวงซิมโฟนิคผสมเครื่องดนตรีไทย ในงานตลาดนัดวิชาการ
                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฏเชียงใหม่ ฉลอง 90 ปี พร้อมคอนเสิร์ตวงซิมโฟนิคผสมเครื่องดนตรีไทย บรรเลงเพลงล้านนาพร้อมนาฏยลีลา พร้อมศิลปินรับเชิญ ร่วมบรรเลงโดยมหาว...
12 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
สำนักศิลปวัฒนธรรม มร.ชม. เตรียมจัดพิธีมอบรางวัลเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา และพิธีหล่อเทียนพรรษา  2558
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. เตรียมจัดพิธีมอบรางวัลเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา และพิธีหล่อเทียนพรรษา 2558            ผศ.สุชานาฎ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดจัดพิธีมอบรางวัล “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” และ พิธีหล่อเทียนหลอมใจเทิดไท้องค์ราชัน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาร่มโพธิ์ ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ได...
12 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ สัปดาห์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2558  (มีคลิป)
ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ สัปดาห์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2558   หัวข้อข่าว     - มร.ชม. จัดโครงการปลูกต้นไม้ ล้านกล้ามหามงคลฯ     - นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พบผู้นำนักศึกษา     - มร.ชม. จัดโครงการอบรมผู้บริหารสนับสนุนวิชาการ     - มร.ชม. จัดพิธีปฐม...
6 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. เตรียมคิ๊กอ๊อฟ ปลูกต้นไม้โครงการล้านกล้ามหามงคล 8 กรกฎาคม นี้ บนพื้นที่ศูนย์แม่ริม
                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 และมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ จัดโครงการปลูกต้นไม้ “ล้านกล้ามหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อช่วยฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดจนเป็นการปลูกป่าในใจคน ให้มีจิตสำนึกหวงแหนทรัยากรธรรมชาติแห่งใหม่ในอนาคตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้กำหนดให้วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เป็นการปลูกต้นไม้แรกในส่วนของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่...
5 กรกฏาคม 2558 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม. แจ้งกำหนดการค่ายคุณธรรม จริยธรรม นศ.ใหม่ 2558
ผศ.รุทธ  ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตนการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เกิดความรักสามัคคีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง พร้อมการปรับตัวร...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7725057 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558