มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา พื้นที่ศูนย์แม่ริม (หลังที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 พฤศจิกายน 2561 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา พื้นที่ศูนย์แม่ริม (หลังที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา
พื้นที่ศูนย์แม่ริม (หลังที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการ
ประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑,๑๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

**รับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 15 - 20 พฤศจิกายน 2561***
ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6536938 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558