มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 40 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

12 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
บุคลากร มร.ชม. รับมือไข้หวัดใหญ่ ร่วมฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558  ที่ผ่านมา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้อง
12 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. จัดอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 24
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรการเพาะเ
11 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มรภ.เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร ร่วมประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
         มรภ.เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร ร่วมประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 นำโดย ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปทุมรัศมิ์ นาคนิษฐา ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา และคุณกนกวรรณ พวงลังกา หะวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ​ หอประชุม มหาวิท...
10 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ภาควิชาภาษาตะวันตก มร.ชม. จัดอบรมสัทศาสตร์ปฏิบัติ
            ผศ.ดร.สิทธิชัย  สาเอี่ยม หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก เปิดเผยว่า ภาควิชาภาควิชาภาษาตะวันตก (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สัทศาสตร์ปฏิบัติ:การพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” ครั้งที่ 7 ให้กับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานด้านการออกเสียงพยัญชนะ เสียงสระและการ...
10 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดอบรมภาษาอังกฤษและอบรมโปรแกรม Tell Me More เสริมทักษะน้องใหม่กว่า 5,000 คน
            ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมภาษาอังกฤษ และอบรมโปรแกรม Tell Me More ให้แก่นักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวนกว่า 5,000 คน ในระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม ถึง 7 สิงหาคม 2558 โดยจัดให้นักศึกษาเข้าเรียนภาษาอังกฤษ วันละ 3 ชั่วโมง (เช้า-บ่าย ครั้งละ 1.30 ชั่วโมง) ซึ่งนักศึกษา นักศึกษาที่เข้าเรียนภาษาอังกฤษ ไม่น้อ...
10 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
วัฒนธรรมศึกษา โครงการสร้างความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษา
            หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการสร้างความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่วิชาชีพและเป็นแนว ทางการ เรียน การสร้างสรรค์ และการทำงานต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จักรินรัฐ นิยมค้า หัวหน้าภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการสร้างความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษา หลัก...
10 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ครุศาสตร์ จัดโครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของคณะ อาจารย์ รุ่นพี่ และเพื่อนๆ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ประมวลภาพทั้งหมด >> Click
10 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ค่ายพัฒนานักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2558
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2558 จัดโครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพสไหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของคณะ อาจารย์ รุ่นพี่ และเพื่อนๆ รวมไปถึงแนะอาคารเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์แม่ริม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ประมวลภาพกิจกรรม >> Click
8 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
สถาบันวิจัย มร.ชม. จัดการอบรม
         สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรม "การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทางด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคก...
7 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดค่ายพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฯ พร้อมแนะนำคณะ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้กำลังใจกิจกรรมค่ายคณะมนุษย์ฯ ทั้งนี้กิจกรรมภายในโครงการ  มีกิจ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5632513 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558